Znak Junáka

91. roverský kmen střediska “Řehoře Mendla” Brno

Kerberos

Znak roverů

Úvod
O nás
Akce
Články
Citáty
Hry
Fotky
Odkazy


RSS kanál [?]
Přidej na Google.cz
Přidej na Seznam.cz


Valid HTML 4.01 Transitional

Roverský manifest 91. oddílu Brno

Připomínka pro čtenáře:
Než se pustíte do čtení, rád vás upozorním, že tyto stanovy jsou jako Platónovy ideje, nikdy se je v plném rozsahu nepodaří zrealizovat. Zkráceně: jsou to kecy. Všichni se v naší hyper-realitě (svět zahlcený informacemi J. Baudrillard) potýkáme s nedostatkem času. Zkusme proto z roveringu vybrat to nejdůležitější a na to si alespoň najít čas.

Úvod:

Cenu má jenom cesta, jenom ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by byl nějaký smysl v dosaženém cíli. A právě tak jej nemůžeš překročit, pokud nepřijmeš, co je. Z čeho ustavičně vycházíš. A v odpočinek nevěřím. Protože drásá-li člověka nějaký rozpor, není správné volit nejistý a nehodnotný klid za cenu slepého přijetí jednoho ze dvou přijetí rozporu. Hledáš, jaký bys dal životu smysl, ale smyslem je především stát se sám sebou, a ne pominout rozpor a tak dosáhnout ubohého klidu. Pohrdám lidmi, kteří se sami otupují, aby zapomněli, nebo se pro osobní klid sami zjednoduší a udusí v srdci některou z tužeb. Pamatuj si, že každý neřešitelný protimluv, každý nesrovnatelný rozpor tě nutí růst, abys ho do sebe pojal. Chceš-li růst ty sám, střetej se se svými rozpory: vedou tě k Bohu.

Citadela, Antoine de Saint-Exupery

Cíl:

Roveři 91. oddílu se rozhodli složit toto prohlášení na podporu obnovení roverské myšlenky v 1. Středisku Řehoře Mendla. Obnova, které spočívá v střetávání se svými problémy v životě, skautingu, abychom mohli růst a být bratry a dobrými lidmi. Nebojme se odmítnout „svůdnější cestu, cestu nejistoty a ubohého klidu“. Hledáme smysl cesty, smysl určující cíl poutníka. Přijetí manifestu znamená ztotožnění se s tímto prohlášením a s jednotlivými body manifestu.

Konkrétní cíle obrození roverské myšlenky:

 • vlastní aktivní služba oddílu, středisku, církvi, společnosti
 • vytvoření tradice
 • vzdělávání sebe sama
 • prohloubení komunikace mezi členy
 • odreagování
 • vytvoření zázemí

Stanovy kmene:

Hlava I a)

Struktura roverů:

 • RS – rover-skaut: Po přijetí skauta do roverského společenství je čekatel označen tímto titulem po dobu jednoho roku. Rover-skautem se stává skaut v 15 letech.
 • R – rover: Po jednoročním RS působení a splnění Hlavy I může být RS přijat mezi rovery. Splnění podmínek čekatele posuzuje „Rada roverů“.

Povinnosti RS (rover-skauta):

 1. Snažit se splnit podmínky pro přijetí mezi rovery viz. Hlava I b).
 2. Účastnit se RS schůzek po celý rok.
 3. Pomoci, zajistit program na schůzku.
 4. Vybrat si mezi staršími rovery svého „Průvodce“ na jeden rok, takového jakéhosi „duchovního nebo osobního“ průvodce, jehož úkolem bude pokusit se sdílet rovering, problémy… čekatele a popřípadě je pomoci řešit. Povinností by bylo čtyřikrát se s ním do roku sejít.
 5. Pomáhat s vedením skautských družin.
 6. Vybrat si témata, o který by na sezení chtěl slyšet, jedná se o zaměření, cestu (RS se předloží témata, které pro něj můžou zajistit starší roveři, popřípadě on sám řekne, co by rád slyšel).
 7. Vybrat si službu, kterou pro družinu bude dělat. V RS družině se jedná jen o družinové funkce nebo o pomoc v družinách jako rádci či podrádci. Především jde o to, aby činnost v družině nebyla závislá na jednom člověku, ale aby se jí účastnili všichni. Někdo se může starat o docházku, nástěnku, obměňování internetových stránek (družinových), kulturák – zjišťuje (zajišťuje) kulturní dění a různé společenské akce, …

Povinnosti rovera:

 1. Sám si najít službu v oddíle a družině. V oddíle působit jako instruktor pro skauty – možnost připravení si programu pro sezení RS nebo skautů, přednášek pro družinu.
 2. Zastávat nadále funkci v družině. Roveři si k této činnosti v družině přibírají službu pro oddíl či středisko v podobě: instruktorů, oddílových rádců, podrádců, …
 3. Být si plně vědom svých povinností v rodině.
 4. Podílet se na přípravě programu své družiny.
 5. Pomáhat zajišťovat oddílové akce.
 6. Stanovit si s družinou svůj cíl roku. Toho, čeho chtějí v daném roce dosáhnout, zaměření družiny + osobních cesta, to znamená dodržovat roverské příkazy, které si v nitru sám stanoví.
 7. Povinnost dodržovat stanovy kmene.
 8. Společenství má stanovené vnitřní pravidla podle kterých se řídí.

Pravidla:

 • Problémy mezi členy se roveři snaží řešit, ne je ignorovat.
 • Umět přijmout zodpovědnost za svůj úkol.
 • Dokázat přijmout názor druhého.
 • Nepovyšovat se nad ostatní (netvořit skupinky lidí, kteří si myslí, že jsou něco víc).
 • Při nedodržení stanov bude jednání rovera probráno před roverskou radou za jeho účasti.
 • Všichni členové mají povinnost podílet se na tvorbě programu.

Hlava I b)

Podmínky:

 • Bude obeznámen s pojmem rovering – co to obnáší být roverem a heslem: Sloužím.
 • Spanilá jízda: výlet za účelem služby, najde si někde (ve vesnici na poli, …), že bude pomáhat celý den a vykoná uloženou práci bez nároku na mzdu a odměnu. Může být sám nebo ve dvojici – záleží na konkrétním člověku.
 • Sám si vybere a stanoví svoji zkoušku.
 • Napíše úvahu o tom, co si myslí, že rovering jemu dá a co od něj čeká. Co jej vede k tomu, aby se stal roverem.
 • Výlet se zamyšlením (v rámci výletu si adept vyrobí roverskou hůl).

Hlava II

Hlava číslo II pojednává o organizační struktuře kmene. Roverský kmen je řízen roverskou radou. Roverská rada se skládá ze šesti lidí:

 • Vůdce roverů
 • Zástupce vůdce
 • Tři koordinátoři
 • Patron

Vůdce:
Je odpovědný za vytvoření programu, za správný směr kmene, roverskou radu, správné fungování kmene, … Zástupce vůdce musí být schopen zastoupit vůdce roverů v době jeho nepřítomnosti. Vůdce kmene a zástupce vůdce jsou voleni na jeden rok. Vůdce se zástupcem vytváří celoroční cíl kmene.

Koordinátoři:
Starají se o vytvoření programu na schůzkách po dobu tří měsíců, zbytek rov. rady jim pomáhá ve vytváření programu. Koordinátoři jsou jmenováni z členů kmene, při větším počtu uchazečů se konají volby. Vytváří si mezicíle, kterých chtějí za dobu třech měsíců dosáhnout.

Patron:
Externí spolupracovník, který s odstupem hodnotí chod kmene.

Členové roverské rady musí souhlasit se zvolením do funkce.

Povinnosti roverské rady:
Roverská rada je složena z členů, kteří se aktivně zapojují do činnosti kmene. To, co si stanoví, toho dosáhnou.Cílem roverské rady je vytvořit dobré vedení kmene, naučit členy kmene a sebe spolupráci, souhře, ohleduplnosti, soudržnosti, odpovědnosti, sebeobětování, důvěře.

Roverská rada se ztotožňuje s těmito body:

 • Zaštiťuje akce mezi rovery, v oddíle, atd.
 • Vytváří aktivity, akce, které následně podporuje (to znamená, že motivuje rovery).
 • Vytváří podrobný čtvrtletní harmonogram schůzek a akcí.
 • Vytváří celoroční harmonogram akcí.
 • Dohlíží, zda se plní celoroční cíl roverského kmene.
 • Zajišťuje vytvoření telefonické štafety, zajištění kronikáře, pokladníka, …
 • Roveři podporují a vytváří aktivity, které podpoří vzájemný s vztah s 26D. oddílem a s jinými oddíly.
 • Snaží se vést lidi k sebevýchově a individuálnímu (starší) i kolektivnímu (mladší) jednání.
 • Každý člen je v jednom roce zodpovědný, hlavní garant, právě za jednu akci. Rozdělení akcí proběhne na začátku roku.
 • Vede Individuální roverský program – IRP (osobní práce s jednotlivými rovery).
 • Snaží se přispět k duchovnímu růstu roverů, k vzájemnému bratrství, toleranci, upřímnosti, sebevýchově, překonání nectností, službě (prostřednictvím akcí oběžníků, diskusí, …).
 • Roveři se snaží podporují myšlenku, že každý rover je ve společnosti ostatních přijímán.

Hlava III

Obhajoba roverské šnůrky:
Obhajoba roverské šňůrky spočívá v uspořádání roverského sezení, kde každý obhájí, popovídá o svoji činnosti za celý rok v kmeni.

V Brně dne 1. 4. 2003

Tímto podpisem stvrzuji, že souhlasím s tímto manifestem:


Zpět na Články

Úterý 25. 1. 2022
svátek slaví Miloš

Sedmý citát
Skupina, Tým, Společenství

Honzova prezentace: Rovering (PPT)

„Sociogram“ roverské skupiny

Roverská Wiki

Kalendář

DiskusLog
přehled diskusí

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 12. června 2018 ve 21.31